Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban ÁSZF) vonatkoznak a Provimax Kft. (a továbbiakban, mint Szolgáltató) által üzemeltetett online számlázó programok szolgáltatásait igénybe vevő vállalkozásokra.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, ezért utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A weboldalon megadott megrendelésben szereplő vállalkozás a továbbiakban, mint Megrendelő szerepel a dokumentumban.

 

Szolgáltató adatai

Név: Provimax Kft.

Telephelye: 1149 Budapest, Tábornok utca 11/A

Adószáma: 12159778-2-13

E-mail: provimax@provimax.hu

 

Megrendelő nyilatkozata

Megrendelő kijelenti, hogy az általa képviselt vállalkozás nevében jogosult önállóan jelen szerződéskötéshez szükséges nyilatkozatok megtételére, vagy erre a szolgáltatás kötésre megfelelő meghatalmazással rendelkezik. A rendelésben valós adatokat adott meg.

Szerződés létesítése

A Megrendelő a Szolgáltató honlapján leadott megrendeléssel kéri a szerződést a Szolgáltatóval, amellyel egyidőben jelen ÁSZF-ben leírtakat is elfogadja. Megrendelő a megrendelő lapon adja meg a vállalkozásának adatait, valamint e-mail címét, melyen keresztül a kapcsolattartás történik.
A megrendelést követően a Megrendelő az e-mail címére proforma számlát kap a megrendelt szolgáltatás díjáról. Az e-mailben található proforma számla kiegyenlítése után kapja meg a programot aktiváló kódokat.

A proforma számla kiegyenlítésével elfogadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyre a PTK 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak az irányadók.
Szolgáltató ellenőrizheti a Megrendelő adatait, valamint szükség szerint kiegészítő dokumentumokat kérhet be a Megrendelőtől.

 

A számlázó program két féleképpen üzemeltethető:

  1. Megrendelő a programot használja, de az adattárolást saját informatikai rendszerében biztosítja. Ez esetben a program telepítésekor megjelenő Szerződési feltételek elfogadása szükséges a program használatához.
  2. A Megrendelő az adatait a Provimax által üzemeltetett felhőben tárolja. Ez esetben a program telepítésekor megjelenő szerződési feltételek elfogadása és az alábbiakban leírt kiegészítő szerződési feltételek elfogadása is szükséges.

 

 

PROVIMAX FELHŐ KIEGÉSZÍTŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

 

1. Szerződés tárgya

A felhős adattárolási szolgáltatás a Megrendelő részére internetes elérésű tárhelyen történik.

2. Szerződés időtartama

A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Az előfizetési időszak kezdete a megrendelés leadásának napja. Megrendeléskor az első negyedéves proforma számla kiküldésre kerül. A megrendelés leadási dátuma szerint, de a tört hónap is egész hónapnak minősül.

3. Szolgáltatási díjak

Szolgáltató a felhő szolgáltatást az érvényes díjszabása szerint nyújtja, mely elérhető a honlapján és megrendeléskor a havi díjak automatikusan kiszámolódnak. A díjak normál felhasználásra vonatkoznak. Nem minősül például normál felhasználásnak, ha a felhő használata indokolatlanul túlterheli a szervereket. Megrendelő jogosult az igénybe vett szolgáltatás feltételeinek módosítására. A szolgáltatás tartalmát felfelé és lefelé is módosíthatja. A szolgáltatás lefelé történő módosítása nem érinti a már kifizetett időszakot és csak a következő időszak számlájában fog jelentkezni.

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a szolgáltatási díjakat módosítsa. Erről a Megrendelőt 1 hónappal előre értesíti. A módosítás nem lehet visszamenőleges hatályú. Amennyiben a Megrendelő nem ért egyet a díjmódosítással, akkor a szerződést azonnali hatállyal is felmondhatja.

Szolgáltató külön díjazás fejében vállalhat egyedi fejlesztéseket, megoldásokat a programmal kapcsolatban. Ezek külön árajánlat kérésével kérhetők.

4. Számlázás

A számlázás 3 hónapos ciklusokban történik. Ettől egyedi megállapodással el lehet térni.  A számlát a szolgáltatás lejárata előtti hónap 10-ig küldi el a Szolgáltató a Megrendelőnek. A számla kiegyenlítését követően hosszabbodik meg a szolgáltatás ideje. A díjat Megrendelő átutalással egyenlítheti ki. Más kiegyenlítési mód esetén Szolgáltató ezzel kapcsolatban felmerült költségeit a Megrendelőre háríthatja. Szolgáltató a számla kézbesítési módja szerint kedvezményt adhat, vagy költséget számolhat fel.

5. Felelősség vállalás

Megrendelő a szolgáltatásokat saját felelősségére és kockázatára veheti igénybe. Megrendelő elfogadja, hogy Szolgáltató a szolgáltatás során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért történő felelősségét teljes mértékben kizárja, azaz azokért nem tartozik felelősséggel vagy kártérítéssel. Szolgáltató kizárja a felelősségét a közvetett vagy következményi károk tekintetében, többek között az elmaradt haszon, elmaradt bevétel, üzemszünet, adatvesztés tekintetében.
Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatás használata során harmadik személyek jogai és a hatályos jogszabályokat ne sértse meg. Megrendelő kizárólagosan és teljes mértékben felel saját magatartásáért. Szolgáltató ilyen esetben szükség szerint együttműködik az eljáró hatóságokkal.

6. Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő szabadon használhatja a szolgáltatást. Szolgáltató nem áll helyt sem a hatóságok, sem a Megrendelő sem pedig harmadik fél felé. A felhőben a Megrendelő által elhelyezett minden tartalomért, adatért, információért és tevékenységéért kizárólag a Megrendelő felel. A Megrendelő ügyfelei felé végzett tevékenységével és értékesítésével kapcsolatban minden felelősség a Megrendelőt terheli, a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik a Megrendelő ügyfelei felé.

7. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult kiegészítő díj felszámítására vagy a szolgáltatás korlátozására, ha felhasználás mértéke a normál módtól eltér és az erőforrásokat az átlagosnál nagyobb mértékben foglalja vagy terheli.
Szolgáltató törekszik arra, hogy szerverein elhelyezett adatokról rendszeres időnként biztonsági mentéseket készítsen és minden elvárható intézkedést megtegyen a Megrendelő adatainak védelmében. Viszont Megrendelő tudomásul veszi, hogy bármilyen okból történő adatvesztés esetén a Szolgáltató nem felelős az adatok teljes és naprakész helyreállításáért. A Megrendelő hibájából bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató visszaállítási díjat számíthat fel.

Szolgáltató a szolgáltatás során a Megrendelő által kezelt adatokhoz hozzáférhet, azokat megismerheti. Szolgáltató az esetleg így megismert adatokat saját céljaira nem dolgozza fel és nem adja tovább harmadik félnek.
A szolgáltatás során Szolgáltató alvállalkozókat vehet igénybe. Ilyen esetben az alvállalkozói teljesítésért is úgy felel Szolgáltató, mintha ő végezte volna el.

8. Technikai leírás

Szolgáltató a szolgáltatásokat külső szervertermekben elhelyezett szerverekkel biztosítja. Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a szolgáltatás folyamatosan üzemeljen, de nem vállal semmilyen felelősséget a rajta kívül eső hibákért, ide értve de egyebeket nem kizárva az internet hálózat működéséből adódó információ vesztést, túlterhelést, harmadik fél által okozott üzemzavart.
Szolgáltató a Megrendelő felhőjét áthelyezheti a kiszolgáló szerverei között és a szerverek beállításait és sávszélességét szabadon paraméterezheti.
Amennyiben a hiba a Szolgáltatóhoz köthető, akkor a Megrendelő bejelentését követő 72 órán belül el nem hárított hiba esetén Megrendelő igényelheti a szolgáltatás havi díjából számolható napi szolgáltatási díj megtérítését a kiesett napokra. Ezen felül semmilyen más kártérítési vagy költségtérítési igénnyel nem élhet.
Szolgáltató korlátozhatja a szolgáltatást, ha megrendelő túl lépi valamelyik szolgáltatáshoz kapcsolódó keretét. Ez esetben e-mailben értesíti a Megrendelőt a korlátozásról és az esetleges türelmi időről.
Szolgáltatás megszűnése esetén a Megrendelő feladata az adatainak mentése, ennek elmaradásáért a Szolgáltató nem felelős.
A Szolgáltatás megszűnését követően az adatok és fájlok törlésre kerülnek a Szolgáltató szervereiről.

9. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató ügyfélszolgálata a honlapján megadott helyen és időszakban, személyes, telefonos, e-mailes módokon érhető el, amennyiben erre előfizetett.

10. Szerződés módosítása

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF egyoldalú, de nem visszamenőleges hatású módosítására, amiről a Megrendelőt a honlapján, hírlevélben vagy e-mailben tájékoztatja.

Amennyiben megrendelő nem fogadja el az ÁSZF módosítást, akkor szerződését azonnali hatállyal felmondhatja és a felmondás napját követő kifizetett időszak díja visszakérhető. Amennyiben ez nem történik meg 30 napon belül, akkor az új ÁSZF a Megrendelő elfogadottnak tekintendő.

11. Felmondás a Megrendelő részéről

Megrendelő általi normál felmondás bármikor lehetséges díjfizetési fordulóra. A már kifizetett összeg nem jár vissza. A Szolgáltatás a lejárati napon szűnik meg.

Megrendelő általi azonnali felmondás akkor lehetséges, ha:
- A Szolgáltató bizonyíthatóan 5 munkanapot meghaladóan nem teljesíti a szolgáltatást.
- ÁSZF módosítás esetén, ha a Megrendelő nem fogadja el annak új tartalmát.
- Szolgáltatási díj módosítás esetén, ha a Megrendelő nem fogadja el a módosított díjat.
(Azonnali felmondási esetekben a felmondás napját követő előre kifizetett díjat a Megrendelő visszakérheti.)

12. Felmondás a Szolgáltató részéről

Szolgáltató bármikor jogosult rendes felmondással a szerződést 60 napos határidővel felmondani és a további szolgáltatást befejezni.

Azonnali felmondás a következő esetekben lehetséges:
- Megrendelő jogszabályba ütköző tevékenységet folytat.
- Nem valósak a cégadatai, felszámolás vagy csődeljárás alatt áll.
- A Megrendelővel kapcsolatban tömeges panasz érkezik.
- A Szolgáltató vagy a szolgáltatás jó hírét rontó tartalom megjelenítése.
- 15 napot meghaladó fizetési késedelem.
- Szolgáltatási keret folyamatos túllépése, a jelzést követő valós reakció nélkül.
- 60 napot meghaladó vis maior esetén.

13. Vis maior helyzet

Vis maior helyzet esetén mindkét fél mentesül a szerződésben szereplő szolgáltatás és díjfizetés alól.

14. Szellemi tulajdonjogok

A felhő felületei, tartalmi elemei és a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. A számlázó program részeként rendelkezésre bocsátott szellemi alkotás a Szolgáltató tulajdonát képezik és a Megrendelő ezekre nem kizárólagos felhasználási jogot szerez a szolgáltatás időtartalmára a szolgáltatási díj fejében. A felhasználási jog kizárólag a szolgáltatás használatára és hasznosítására terjed ki, de nem foglalja magában a továbbadását, átdolgozását és terjesztés jogát. A Szolgáltató minden egyéb nem szabályozott jogot fenntart.

15. Viták rendezése

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy viták esetén törekszenek a békés úton történő megoldásra.
Amennyiben ez nem sikerülnek, akkor a Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság kizárólagos jogorvoslati lehetőségét kötik ki.

Kelt: Budapest, 2019.01.10.
Hatályos: 2019.01.10

PROVIMAX KFT.